ClickCease

Vent venligst

Vi har modtaget din forespørgsel
Tak for din forespørgsel

. Vi sætter pris på muligheden for at drøfte dit projekt. Du hører fra os inden for 1-2 hverdage
På gensyn

Step 1 / 3

orange landscape
close icon

  Step 1 / 3 - Vælg projekttype

  Kom i dialog om dit næste projekt

  Send os en uforpligtende forespørgsel og få en realistisk pris idé på dit projekt.

  WebsiteWebshopDigitalt DesignSeoAnnonceringProgrammering

  Step 2 / 3 - Projekt information

  Beskriv dit projekt så godt du kan

  Step 3 / 3 - Dine oplysninger

  Vi har brug for dine oplysninger nedenfor

  Salgs- og leveringsbetingelser

  Tilbage til vidensunivers

  Betingelser fra d. 1 maj 2023

   

  §1 GENERELT

  1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer foretaget af Morning Train Technologies ApS, CVR-nummer 33362749 (i det følgende benævnt MTT).
  2. Betingelserne udgør sammen med tilbud, databehandleraftale, ordrebekræftelse og andre skriftlige aftaler afgivet af MTT det samlede aftalegrundlag om MTTs salg og levering af serviceydelser og produkter til Køber.
  3. Ændringer og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis MTT og Køber har aftalt dem skriftligt.

   

  §2 TILBUD, ORDRE OG ACCEPT

  1. Kun skriftlige tilbud og aftaler/referater er bindende.
  2. Tilbud er gældende 14 dage efter den dato, at tilbuddet er dateret eller afgivet, medmindre andet fremgår af tilbuddet.
  3. Et køb er endeligt, når Køberen skriftligt har accepteret tilbuddet. Herefter kan aftalen ikke annulleres, ændres eller udsættes af Køberen uden skriftlig accept fra MTT, og da kun mod betaling af påløbne omkostninger jf. betingelserne i §10.
  4. Såfremt Køber er af den opfattelse, at oplysningerne i en modtagen ordrebekræftelse eller vilkårene i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er i strid med den indgåede aftale, skal Køber straks skriftligt reklamere herover.
  5. Køber skal udpege én kontaktperson (ansat hos Køber), som er ansvarlig for samarbejdet.
  6. Såfremt kontaktpersonen ikke har mandat til at godkende tilbud, ordre og leverancer, er det Købers ansvar at udpege en separat person (ansat hos Køber) med dette mandat. MTT er ikke ansvarlig for, at Købers accept er foretaget med det rigtige mandat.

   

  §3 PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

  1. Alle priser er ekskl. moms.
  2. Kørsel i forbindelse med udførelsen af aftalen refunderes af Køber til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten, medmindre andet er aftalt skriftligt.
  3. Udgifter til køb af softwarelicenser eller andet som er nødvendigt i direkte forbindelse med udførelse af serviceydelsen, refunderes af kunden til kostpris plus et håndteringstillæg på 10%, medmindre andet er aftalt skriftligt.
  4. Betalingsfrist er 8 dage netto.
  5. Ved for sen betaling debiterer MTT 2% per påbegyndt måned i renter.
  6. Ved manglende betaling trods påkrav herom er MTT berettiget til uden varsel at fratage Køber brugsretten til det leverede produkt.
  7. Medmindre andet er skriftligt aftalt, betales leverancen over tre rater: Rate 1 (40% af aftalens pris) betales af Køber ved accept af aftalen. Rate 2 (40% af aftalens pris) betales af Køber, når leverance er færdigudviklet og klar til test hos Køber. Rate 3 (20% af aftalens pris) betales af Køber ved endelig leverance (se definition på endelig leverance i §5 stk. 1).

   

  §4 FORTROLIGHED

  1. Køber skal i det omfang, at det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne, give MTT adgang til personoplysninger. De nærmere vilkår for afgivelse og håndtering af personoplysninger reguleres af databehandleraftalen.
  2. Alle medarbejdere i MTT er kontraktligt underlagt tavshedspligt, således at ikkeoffentlige tilgængelige oplysninger, afgivet i forbindelse med Købers projekt, ikke videreformidles til udenforstående tredjeparter uden skriftlig accept fra Køber.
  3. Samarbejdet forpligter ligeledes Køber til, at ikke-offentlige tilgængelige oplysninger om MTT, som Køber måtte komme i besiddelse af, ikke videreformidles til udenforstående tredjeparter uden skriftlig accept fra MTT.

   

  §5 LEVERINGSTID OG LEVERING

  1. Endelig leverance af Købers produkt sker ved én af følgende hændelser: a. 14 dage efter produktet er lagt live b. 60 dage efter Købers testperiode er påbegyndt c. 60 dage uden Købers reaktion på MTTs henvendelser
  2. Levering finder sted til den med Køber aftalte tid, medmindre det nævnte forbehold i pkt. 4 gør sig gældende.
  3. Såfremt der ikke er aftalt en leveringstid, finder levering sted, når MTTs arbejde er færdigt.
  4. Leveringsdato er kun gældende i det omfang, at Køber lever op til sine aftalte leverancer, og at Køber er tilgængelig til besvarelse af afklaringer. Såfremt en forsinkelse skyldes Købers manglende leverance eller tilgængelighed, vil MTT informere om en ny leveringsdato efter, at Købers leverance er leveret eller har besvaret en afklaring. Det bemærkes, at det må forventes, at en leveringsdato forsinkes mere end det dobbelte af forsinkelsen for Købers leverance eller besvarelse af afklaring.
  5. Overskrides den aftalte leveringsdato med mere end 60 dage, så har Køber mulighed for at annullere den del af aftalen, som er berørt af forsinkelsen. Dette gælder ikke såfremt, det er hindringer, der kan henføres til Købers forhold, og MTT har gjort Køber opmærksom på det.
  6. Efter endelig leverance af produktet har MTT ikke længere ansvaret for vedligeholdelse af det leverede produkt, medmindre andet er aftalt.
  7. Efter endelig leverance af produktet er MTT ikke ansvarlig for at udbedre fejl eller mangler som del af den oprindelige leverance. Software kræver vedligeholdelse, og funktioner kan påvirkes af tredjeparts opdateringer eller ændringer.
  8. Køber har 14 dage efter produktet er lagt live til at reklamere over fejl, afvigelser eller mangler. Herefter betragtes produktet som endelig leveret.
  9. Ved udbedring af større fejl, afvigelser eller mangler, som MTT ikke med rimelighed er skyld i eller kunne have undgået, vil Kunden blive faktureret efter aftalt timepris.
  10. Såfremt Køber med rimelighed kunne gøre MTT opmærksom på en fejl, mangel eller afvigelse i god tid inden en leverance, og Køber ikke har gjort dette, og har den manglende handling betydning for omfanget af udbedringen, vil Kunden blive faktureret efter aftalt timepris.

   

  §6 EJENDOMSRET

  1. Når hele aftalens pris er betalt, overgår alle rettigheder over slutproduktet til Køber, medmindre andet er aftalt.
  2. MTT har ret til at genbruge generelle dele af kode og materiale lavet i forbindelse med serviceydelsen internt eller til andre kundeprojekter. MTT har som udgangspunkt ikke ret til at kopiere større funktionalitet til et direkte konkurrerende produkt eller service.
  3. Køber kan til enhver tid få udleveret data, kode og materiale,som køber har rettigheder til og som MTT ligger inde med, ved skriftlig henvendelse til MTT. Der kan gå op til 30 dage før udlevering, da data, kode og materiale skal overdrages på fornuftig og forsvarlig vis. MTT er ikke forpligtet til at beholde data, kode og materiale efter endelig leverance.
  4. Køber garanterer at al tekst, grafik, billeder, design, varemærker eller andet indhold overdraget til MTT til brug i produktet, er ejet af Køber, eller at Køber har tilladelse fra rette ejer til at anvende det.

   

  §7 SUPPORT

  1. Support foregår via e-mail og besvares så vidt muligt inden for 24 timer udenfor ferieperioder. Medmindre andet er aftalt, vil Køber blive faktureret efter aftalt timepris.

   

  §8 FORCE MAJEURE

  1. Medmindre MTT har kunnet undgå en følge eller have afværget den, hæfter MTT ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse af aftalen som følge af force Rugårdsvej 55A 1tv, 5000 Odense C, Danmark +45 71 99 55 30 [email protected] majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, beslaglæggelse, brand, tyveri, usædvanlige naturforhold, pandemi/epidemi eller lignende.

   

  §9 ANSVAR

  1. MTT sørger, at leverancen udføres i overensstemmelse med god IT-skik, herunder ved at anvende velafprøvede designmetoder, kvalitetsstandarder, programmeringssprog, programudviklingsværktøjer og online marketingværktøjer. MTT sørger desuden for, at leverancen i øvrigt udføres i overensstemmelse med det aftalte. Herudover sikrer MTT, at leverancen er udført efter bedste evne for at opfylde Købers behov inden for budget og tidsramme, som MTT har forstået behovet og beskrevet det i tilbuddet.
  2. MTT påtager sig ikke ansvar for fejl eller mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld betjening, hændelige begivenheder, ændringer i tredjeparters software og API’er eller andre lignende forhold.
  3. MTT er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af produktion, mistet omsætning, forventede besparelser, tab eller forurening af data samt indirekte tab eller følgeskader.
  4. MTT har desuden ikke produktansvar udenfor reglerne i produktansvarsloven.
  5. MTT er ikke ansvarlig for tab og skader, som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til MTTs samt MTTs leverandørers servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer.
  6. MTT er ikke ansvarlig for nedbrud eller påvirkning af oplysninger på hjemmesiden som følge af force majeure begivenheder herunder herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, beslaglæggelse, brand, tyveri, usædvanlige naturforhold, pandemi/epidemi eller lignende.
  7. MTTs samlede totale ansvar overfor Køber er begrænset til et beløb svarende til kontraktens samlede pålydende.
  8. MTT er ikke ansvarlig for, at det leverede produkt opfylder lovgivning eller standarder, medmindre andet er aftalt.

   

  §10 OPSIGELSESVILKÅR

  1. Der gælder følgende opsigelsesvilkår på MTTs forskellige ydelser.
  2. Vores online marketing-samarbejder kan opsiges med løbende måned + 1 måneds varsel.
  3. Vores udviklingsprojekter kan ikke opsiges, når dette er accepteret og igangværende, medmindre begge parter ønsker at opsige samarbejdet. I dette tilfælde vil Kunden blive faktureret for den medgåede tid på det fælles opsigelsestidspunkt.
  4. Vores løbende vedligehold- og optimeringsarbejde på udviklingsprojekter kan opsiges fra dag til dag, men hvor der fortsat afregnes for igangværende og afsluttede opgaver, der endnu ikke er faktureret.
  5. Hosting-, sikkerhedsopdateringer og serviceaftaler kan opsiges med løbende + 3 måneders varsel.

   

  §11 GÆLDENDE LOV OG VÆRNETING

  1. Aftalen er i alle henseender underlagt dansk ret.
  2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, skal afgøres ved en dansk domstol i den retskreds, hvor MTT er beliggende.
  Hello there
  We can see that you are from Denmark. Would you like to switch to Danish?